Coronacrisis als katalysator voor onze visie op onderwijs (2 van 6)

Terug naar het oude normaal of onderweg naar transformatie?
Niemand zal betwisten dat digitale geletterdheid door de coronacrisis een boost heeft gekregen. Ook kennen we allemaal voorbeelden van slimme digitale oplossingen en van vraagstukken die ons bezig houden, zoals privacy en groeiende kansenongelijkheid. Deze tijd geeft vele inzichten in de rol die technologie kan spelen in ons onderwijs. Wat kunnen we hier voor de toekomst van leren? Juist met alle ervaringen op zak is dit een goed moment om je visie op onderwijs met digitalisering te herzien. Niet als ‘losse flodder’, maar in samenhang met het geheel. 

In deze reeks korte blogs wil O21 met jullie nadenken over de kansen die de coronacrisis ons biedt om ons onderwijs en de rol die technologie daarbij kan spelen opnieuw te bezien. Vandaag deel 2 van 6: over leeractiviteiten en docent rollen.

Leeractiviteiten

Hoe leren kinderen? En in hoeverre sluiten die leeractiviteiten aan bij het behalen van de doelen? Een school is nu eenmaal geen koekjesfabriek. Wat op het ene moment passend is, is dat op het andere moment niet (meer). Als we de vergaande standaardisering van ons onderwijs zouden verlaten, weet niemand wat in het onderwijs wel of niet bereikt kan worden. De coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat we zijn gaan nadenken over de manier waarop we onze leeractiviteiten aanbieden. Technologie speelt daarin een bescheiden, maar groeiende rol: ze kan vooral helpen bij het plannen van lessen en het leggen van verbinding, zodat er online sociale interactie plaats kan vinden. Hattie wijst er in dit verband op dat intelligente lessystemen, zoals Snappet en Gynzy (.51) en interactieve video’s (.54) de meeste impact op leren kunnen hebben.  

Een school is nu eenmaal geen koekjesfabriek. Wat op het ene moment passend is, is dat op het andere moment niet (meer).

Docentrollen 

Leraren zijn belangrijk in het leven en leren van kinderen. Ze hebben unieke vaardigheden en pedagogisch-didactische expertise die veel ouders in (veel) mindere mate bezitten. Leraren kunnen als het goed is gerichte feedback geven die gericht is op het proces en niet zozeer op het goede antwoord.  Tijdens de crisis hebben we gezien dat sommige leraren hun specialismen verder hebben uitgebouwd: zij maakten instructiefilmpjes, trainden hun collega’s in het gebruik van digitale middelen, voerden gesprekken met ouders en leerlingen waarbij juist het welbevinden centraal stond. En meer dan voorheen werd het belang van de ict-coördinator en de privacy-officer op school gevoeld en ervaren. De personen die ervoor zorgden dat er een veilige Teams- of Meetomgeving werd ingericht. De collega’s die er als eerste achter kwamen dat Zoom wél handig, maar (op dit moment) onvoldoende veilig was, werden eindelijk meer op waarde geschat. Het is van belang dat we nadenken over hoe we elkaars kwaliteiten binnen de school zo goed mogelijk kunnen benutten. 

Het lijkt me niet meer dan terecht om de iCoach of ict-coördinator meer op waarde te schatten

Op maatschappelijk niveau wordt de rol van de leraar inmiddels (terecht) hoger gewaardeerd dan voorheen. De crisis geeft ons echter ook de mogelijkheid om de verschillende rollen binnen de school te herwaarderen. Het lijkt me niet meer dan terecht om de iCoach of ict-coördinator meer op waarde te schatten en hen meer ambulante tijd en scholing te geven die nodig is om de noodzakelijke innovaties aan te blijven jagen en door te voeren. Ook, of juist zelfs als alles weer ‘normaal’ is. 

Meer informatie:

Over digitale adaptieve leermiddelen
Over de iCoach of ict-coördinator