ICT inzetten vanuit een heldere onderwijsvisie

Digitalisering en ict een toekomstbestendige en bewuste plek geven binnen de eigen onderwijspraktijk: dat vraagt om kennis en een doordachte aanpak. Maar hoe doe je dat? Gert van Tol, sinds 2017 directeur-bestuurder bij PCBO Dantumadiel, startte samen met de ict’ers van zijn stichting aan de opleiding onderwijskundig ict’er. “Ik zie nu al dat mensen stappen zetten en de brug slaan vanuit onderwijs naar ict.”

Vanuit visie aan de slag

“In het verleden werd er regelmatig geld uitgegeven aan ict-zaken en implementatietrajecten die ‘hip’, maar niet onderbouwd waren. Zo kregen alle teamleden bijvoorbeeld een iPad, zonder dat ze wisten hoe ze daarmee in het onderwijs aan de slag konden. Dat vind ik niet alleen jammer, het is ook zonde van de investering”, vertelt Gert. “Toen we vorig jaar aan de slag gingen met een nieuw strategisch beleidsplan hebben we nadrukkelijk gekeken naar wat we in de toekomst wilden bereiken. Eén van de zes inhoudelijke thema’s die daaruit voort is gekomen en waarmee een actieteam aan de slag is gegaan, is ict. Dit start met het samen ontwikkelen van een visie op wat we kunnen met de nieuwe digitale leermiddelen in ons onderwijs.”

 

Investeren in kennis

“Met ict-toepassingen kun je veel bereiken, maar dat werkt alleen als medewerkers weten hoe ze deze kunnen inzetten. Als ze handvatten krijgen aangereikt die hen bijvoorbeeld helpen na te denken over hun behoeften rondom nieuwe vormen van leren, het gemakkelijker maken van leren en het anders kijken naar didactiek en naar formatieve feedback. Dat was mijn belangrijkste motivatie om te investeren in het opleiden van medewerkers, zowel financieel als qua tijd. Zo ontstond eigenaarschap, enthousiasme en levert de investering ook echt iets op.”

 

Onderwijs met ict verbinden

“O21 volgde ik al geruime tijd en ik had goede dingen gehoord over deze opleiding. Inmiddels zitten we middenin het traject. De adviseurs van O21 geven niet de antwoorden, maar helpen ons de oplossingen te vinden die we nodig hebben. Het is mooi om nu al te zien dat mensen doelen gaan stellen voor dat stukje van hun werk waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. Voorheen vonden ze dat moeilijk en konden ze het geheel niet overzien. Nu denken ze vanuit hun eigen context na over de volgende stap die ze gaan zetten. Voor de een is dat met het team nadenken over hoe de werkomgeving gedigitaliseerd kan worden, al dan niet in de cloud. Een ander team denkt na over hoe ze, vanuit de didactiek, de doorgaande lijn kunnen digitaliseren met een pakket als Gynzy of Snappet. We maken nu echt een slag in het verbinden van onderwijs met ict.”

 

Van kabeltjes naar didactiek

“Zelf neem ik ook bewust deel aan de opleiding. Zo laat ik zien dat dat ik het denkproces met de ict’ers samen wil maken. Ik luister naar wat er leeft en kan meteen schakelen als ik denk dat er iets nodig is. Een belangrijke omslag die er gemaakt moet worden is dat onze ict’ers stoppen met ondersteunende, technische taken als het oplossen van problemen met kabeltjes of computers. Daar kunnen we een externe partner voor inschakelen. Het is juist belangrijk als onze hbo-geschoolde ict’ers op de didactische kant gaan zitten en hun collega’s daarin scholen. De opleiding van O21 helpt deelnemers om dat scherp te krijgen.”

 

Nu al anders denken

“Hoe het er over een jaar voor staat? Dan denk ik dat onze onderwijskundig ict’ers veel meer dan nu doordachte keuzes maken voor de inzet van ict voor het beste onderwijs en beter in staat zijn om een beleidsrijke begroting te maken. Laatst kwam er al een directeur met een ict’er naar me toe. Ze hadden gekeken naar de afschrijvingen en stelden voor om bepaalde methodes niet meer te vervangen, en de gelden die daardoor vrij komen mee te nemen naar de exploitatie van de school, om licenties te betalen. Voor mij toont dat aan dat je het snapt, het is een andere manier van denken. Het is mooi die ontwikkeling nu al te zien!”

Interesse in de opleiding onderwijskundig ict’er? Bekijk dan onze opleidingskalender voor de nieuwe data of bekijk meer informatie en de flyer