JGZ en privacy op scholen

U zult het vast herkennen. Jaarlijks wordt u als school bevraagd door de JGZ-organisatie van de gemeente om gegevens van de leerlingen digitaal aan te leveren. Dit hebben zij nodig om hun publieke taak uit te kunnen voeren in het kader van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het gaat hierbij echter om grote gegevensbestanden met daarin gevoelige gegevens zoals het BSN. U mag deze gegevens daarom ook niet zonder meer uitwisselen. In dit artikel wordt toegelicht hoe dit zit en hoe u daarmee als school om zou kunnen gaan.

De JGZ heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar. Voor een goede uitvoering is het nodig dat de JGZ beschikt over de actuele en correcte persoonsgegevens van alle leerlingen en deelnemers tot 18 jaar die onderwijs volgen in de gemeente. In 2015 is daarom een wijziging doorgevoerd in de Wet publieke gezondheid en Wet op het onderwijstoezicht. De JGZ is sindsdien verplicht om de gegevens uit het Basisregister Onderwijs (BRON) van DUO te halen.

Probleem opgelost zou u denken, maar dit is niet het geval. In de praktijk blijken veel JGZ-organisaties nog niet in staat om de gegevens uit BRON te halen. Daarom worden scholen alsnog gevraagd om de gegevens aan te leveren. U bent hiertoe als school echter niet verplicht.

Als u de gegevens toch uitwisselt moet dat gebeuren binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat ouders het recht moeten hebben om zich tegen de levering te kunnen verzetten. Dit betekent dus vooraf duidelijke communicatie met ouders. Daarnaast is het niet toegestaan om het BSN uit te wisselen. Besteed ook aandacht aan de manier van uitwisselen. Sommige JGZ-organisatie doen dat via een beveiligde website, andere via de e-mail. Dit laatste is vanuit het oogpunt van beveiliging niet verstandig.

Als school zit je niet te wachten op zoveel extra werk. Ga daarom met de JGZ in gesprek en wijs ze op de mogelijkheid en verplichting om hun gegevens rechtstreeks uit BRON te halen.

Voor vragen of opmerkingen neem gerust contact op met Tonny Plas.

Meer info over de wetsaanpassingen vindt u hier.