Privacy statement

O21 BV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van O21 BV diensten en producten. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

1. Algemeen O21 BV: gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van O21 BV diensten en producten verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van O21 BV aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor O21 BV deze verzamelt of verwerkt neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geleden privacywetgeving in acht hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar info@21.nu

2. Cookies O21 BV maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt enkel gebruik van functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet (goed) mogelijk. Voor deze cookies is niet nodig om toestemming te vragen, wel dient de gebruiker hierover geïnformeerd te worden.

3. Doeleinden O21 BV verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te communiceren en voor de financiële administratie.

4. Beveiliging O21 BV draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van O21 BV die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.

5. Verstrekking aan derden O21 BV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. O21 BV kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent O21 BV onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement in acht nemen.

6. Rechten gebruiker U heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan info@21.nu