Professionalisering van leerkrachten

Proeftuinieren in Amsterdam

Op veel scholen wordt gezocht naar manieren om de ict-vaardigheden te verhogen en van en met elkaar te leren. Een mooie organisatievorm is het opzetten van proeftuinen, waarbij scholen de inzet van ict-middelen kunnen ervaren en hiermee begeleid kunnen experimenteren. Bij ASKO Scholen (Amsterdam) ging de afgelopen week een groot tweejarig proeftuin project van start. Om duidelijk te maken hoe deze proeftuinen zijn opgezet, volgt hieronder een korte impressie.

profIn totaal werken 33 basisscholen samen in één van de zeven proeftuinen. De architectuur van het project is vooraf uitgebreid doordacht door O21, InterZin en het ASKO bestuur.

Voorafgaand aan het project is op iedere school een intake geweest met de directie en de (o)ict-er van de school. Daarbij is geïnventariseerd wat de speerpunten van de school zijn, waar de ondersteuningsbehoefte ligt en bij welke proeftuin de school zich wil aansluiten.
Daarna is met de school het ambitieniveau vastgesteld: wat wil de school het komende jaar tenminste bereiken? Iedere school wordt vertegenwoordigd door een of meerdere schoolafgevaardigden. Zij onderhouden actief het contact met het eigen team, met de proeftuinleider en met de andere scholen van de proeftuin.

1 2

Op bovenschools niveau werken de projectleiders nauw samen met de bovenschools ict-er.
Iedere proeftuin heeft een proeftuinleider. De proeftuinleider begeleidt de scholen bij de uitrol van de proeftuin, bij het ervaren, het leren en experimenteren en staat in nauw contact met de projectleiding. Ook organiseert hij de nascholingsbijeenkomsten voor de scholen in zijn proeftuin.
Bij ASKO Amsterdam is gekozen voor de volgende proeftuinen:

  • Optimaal rendement bij inzet van Snappet
  • Optimaal rendement bij inzet van digitale leermiddelen
  • Ontdeklab
  • Mediawijsheid
  • 21e eeuwse vaardigheden

Op 13 en 14 september was, na een half jaar van voorbereiding, de kick-off voor de 33 scholen. Het leren van en met elkaar met ict is begonnen.

Impressie: