Trends

In deze rubriek wordt stilgestaan bij de technologische ontwikkelingen en trends die het onderwijs beïnvloeden.

Learning analytics

Door de digitalisering van leermiddelen is het mogelijk om de voortgang van leerlingen automatisch te registreren. Hierdoor komen steeds meer gegevens of data beschikbaar over het leerproces van de leerling. Het verzamelen, analyseren en interpreteren van deze data wordt ook wel Learning analytics genoemd. De focus op learning analytics is een trend in het onderwijs. In dit artikel wordt ingegaan op deze ontwikkeling en een aantal aandachtspunten benoemd voor wie met Learning analytics aan de slag wil gaan.

Doordat er data bijgehouden wordt over de voortgang van een leerling, kan er bijgestuurd worden in het leerproces. Er wordt steeds meer educatieve software ontwikkeld die om kan gaan met niveauverschillen tussen leerlingen. Snappet, Rekentuin of Taalzee zijn voorbeelden van zogenaamde adaptieve leermiddelen. Als blijkt dat een leerling veel fouten maakt, dan wordt er automatisch een eenvoudiger opgave aangeboden. Maar andersom geldt het ook. Leerlingen die leerstof al beheersen krijgen moeilijker opgaven, zodat ze uitgedaagd blijven worden. Daarnaast kan een leerkracht ook veel beter én real time inzicht krijgen in de voortgang van een leerling via een ‘dashboard’. Hierdoor kan er extra (verlengde) instructie of begeleiding gegeven worden aan de (groep) leerlingen die dat nodig heeft. Tenslotte kan door het verzamelen en analyseren van de data van heel veel  leerlingen op een gegeven moment beter voorspeld worden hoe een leerling zich naar verwachting zal ontwikkelen.analytics

Naast meer maatwerk voor de leerling is een ander voordeel van Learning Analytics dat leerkrachten minder aan de slag hoeven met het afnemen van toetsen, registreren van scores en de analyse hiervan. De computer neemt veel werk uit handen. Je zou je zelf kunnen afvragen of aparte toetsen in de nabije toekomst überhaupt nog wel nodig zijn. Learning analytics vraagt van de leraar wel de vaardigheid om data op een juiste manier te interpreteren. Welke conclusies kun je bijvoorbeeld aan de uitkomsten verbinden, maar welke ook niet? Niet alles wordt immers door de educatieve software geregistreerd. Een ander aandachtspunt is de hoeveelheid data van leerlingen die verzameld worden en hoe de school hiermee omgaat. Wie mag deze gegevens wel of niet gebruiken? Mag de uitgever van educatieve software bijvoorbeeld ook beschikken over deze data voor het verbeteren van zijn producten?

De verwachting is dat steeds meer scholen aan de slag gaan met adaptieve leermiddelen die gebruik maken van Learning analytics. Wilt u als school ook aan de slag met Learning analytics, of u verder oriënteren? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Tonny Plas
mail@tonnyplas.nl