Veilige uitwisseling van uw leerlinggegevens

Veilige gegevensuitwisseling tussen PO en VO

Jaarlijks stappen ruim 175 duizend leerlingen over van het PO naar het VO. Het is wettelijk bepaald dat hierbij leer- en begeleidingsgegevens moeten worden uitgewisseld. Dit Overstapdossier bevat veel gevoelige gegevens over de leerlingen. Ouders hebben het recht om het rapport voor uitwisseling in te zien. In de wet is ook vastgelegd welke leer- en begeleidingsgegevens uitgewisseld mogen worden.

  • gegevens over in- en uitschrijving;
  • gegevens over afwezigheid;
  • adresgegevens;
  • gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt;
  • het onderwijskundig rapport;
  • gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
  • gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling;
  • verslagen van gesprekken met de ouders;
  • de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek.

Om deze gegevens veilig uit te wisselen is een digitale service ontwikkeld door de PO- en VO-raad, waarmee de gegevens rechtstreeks tussen de administratiesystemen van scholen uitgewisseld kunnen worden. Deze service, de Overstapservice Onderwijs (OSO) genaamd, wordt door veel schoolbesturen gebruikt. In de praktijk gebeurt het echter ook nog vaak dat gegevens op papier worden uitgewisseld. Dit kost de scholen veel extra tijd, omdat de gegevens handmatig ingevoerd dienen te worden in de administratiesystemen. Met OSO kan ook de privacy beter beschermd worden, omdat gewerkt wordt met de laatste beveiligings- en gegevensstandaarden waaraan leveranciers moeten voldoen. De huidige DOD-koppeling die ook nog wel gebruikt wordt, wordt daarom uitgefaseerd. Dit is nog een reden voor scholen om gebruik te gaan maken van de Overstapservice Onderwijs. Het gebruik van OSO vraagt echter wel om goede (regionale) afspraken tussen scholen over de gegevens die aangeleverd moeten worden en de momenten waarop dit moet gebeuren.

Het zou mooi zijn als deze service in de toekomst ook voor andere gegevensuitwisselingen dan alleen het Overstappen gebruikt kan gaan worden. Denk hierbij aan de gegevens die uitgewisseld moeten worden tussen scholen binnen het Samenwerkingsverband.

Meer informatie over het aansluiten op OSO vindt u hier. Over de regionale afspraken die u moet maken om OSO goed te kunnen gebruiken kunt u hier meer informatie vinden.